Kategori: Türk Tarihi

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı, Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşunu sağlayan savaştır.  Savaşın Dandanakan’da yapılmasından dolayı bu ismi almıştır. Savaş Öncesi Çağrı ve Tuğrul Bey, Oğuz boyları için bir yurt aramaktaydılar. Horosan’da sürekli bölgenin hakimi olan Gazneliler tarafından saldırıya uğruyorlardı. Bu mücadele yaklaşık çeyrek asır sürdü ve çoğunlukla Selçukluların üstünlüğü ile sonuçlanıyordu. Çatışmaların çoğunu kazanan Selçuklular Gaznelilere ait bazı […]

Sultan Melikşah

Melikşah 16 Ağustos 1055 tarihinde doğmuştur. Babası Sultan Alparslan tarafından özel bir ilgi gördü. Çocukluğu İsfahan ve çevresinde geçti. Melikşah, küçük yaşta iken babası ile beraber Gürcistan seferine katılmıştır. 1064 yılında katıldığı seferde Bizanslıların elinden alınan bir kalenin muharebesine katılmıştır. Aynı yıl Karahanlıların kurucusu İbrahim Tangaç Han’ın kızı Terken Hatun ile evlendirilmiştir. Alparslan 1066 tarihinde […]

Gazneliler

Gazneliler ismini başşehri Gazne’den almaktadır. Samani Devleti 9. ve 10. yüzyılda en parlak dönemini yaşamaktaydı. Müslüman Türklerin çoğu ise Abbasilerin ve İranlı valilerin hizmetindeydi. Büveyhiler ve Samaniler’in mahalli kuvvetlerinde de Türk askerler bulunmaktaydı. Samanilerin merkezi otoritesi zayıflayınca Türk komutanlar devlet yönetimini ele geçirmiş ve yarı bağımsız bir şekilde hareket etmişlerdir. Gaznelilerin Kuruluşu Samani Devleti’nin Horasan […]

Harezmşah Devleti (Harezmşahlar)

İslam öncesi dönemden beri Harezm’de hakim olan yöneticiler ‘’harezmşah’’ unvanını kullanmıştır. Bölgede Harezmşah Devleti öncesi aynı adı taşıyan üç hanedan daha vardı. Bunlar Afrigoğulları, Me’muniler ve Altuntaşoğulları’dır. 1040 yılında yapıla Dandanakan Savaşı sonrası Altuntaşoğulları Cend Emiri Şah Melk tarafından Harezm’den uzaklaştırılmıştır. Altuntaşoğulları Horosan’a giderek Selçuklulara sığınmışlardır. Ancak Selçuklulardan bekledikleri desteği alamamışlar ve dağılmışlardır. Harezm Tuğrul […]

Babür İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu ve hanedanın kurucusu Babür Şah’tır. Babür Şah Çağatay Türklerinden olup 1526 yılında yaptığı Panipet Meydan Savaşı’nı kazanarak Ludi Sultanlığını ortadan kaldırarak Babürlü hanedanını kurdu. 1527 yılının Mart ayında Kanva’da Rajputları yendi. Babür Şah bu savaş sonucunda Hindistan’daki hakimiyetini sağlamlaştırdı. 1529-1530 yılında Babür Şah’ın sağlık durumu bozulmaya başladı. Devletin ileri gelenlerini yanına çağırdı ve […]

Tolunoğulları Devleti

Tolunoğulları Hanedanı’nın kurucusu olan Ahmed b. Tolun’dur. Ahmed bin Tolun’un babası Tolun Buhara asıllı bir Türk’tür. Tolun Abbasi Halifesi Memun’un önemli kumandan birisidir. Ahmed bin Tolun, babası Tolun’un vefatından sonra 855-856 yıllında Bizans’a düzenlenen seferin merkezi olan Tarsus’a gitmiştir. Ahmed bin Tolun muhtemelen 862-866 yılları arasında Abbasi Halifesi olan Müstain’in ilk yıllarında Semerra’ya geri döndü. […]

Karamanoğulları Beyliği

Karamanoğulları, Karamanlı tarihçi Şikari’ye göre Azerbaycan’da bulunan Karamanlılar Moğol istilası sonrası Sivas ve çevresine gelmişlerdir.  Baba İshak isyanına katıldılar ve daha sonra da Emenek yöresine yerleştiler.  Anadolu Selçuklu Devleti 1256 yılında Moğollara yenilmiş ve ülke böylece II. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıçarslan arasında ikiye bölünmüştür. Keykavus ve Kılıçarslan arasında başlayan taht mücadelesi ile Türkmenler kendi […]

Canik Beylikleri

Canik Beylikleri, Samsun, Giresun, Ordu ve Niksar’ı içine alan bugün Orta Karadeniz olarak adlandırılan bölgede 13. Ve 15. yüzyıl arsında kurulan ikinci dönem beyliklerinin hepsine verilen isimdir. Canik bölgesine daha çok Oğuzların Çepni boyu hakim olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılış sürecinde bölgeye gelen aileler Canik Beylikleri adı ile hakimiyet kurmuştur. Bölgedeki beylikler zaman zaman bağımsız […]

Germiyanoğulları Beyliği

Germiyanoğulları aşiretinin menşei hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Aşiretin tarihteki ilk şahsiyeti Baba İshak İsyanı sırasında Malatya’da görülen Alişiroğlu Muzafferüddin’dir. Alişir’in, 1264 yılında Moğollar tarafından öldürüldüğü bilinmektedir. Germiyanoğulları aşiretinin hangi tarihte Batı Anadolu’ya geldiği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 1277’de meydana gelen Cimri Olayı sıralarında Batı Anadolu’da bulunmaları ve Anadolu Selçuklulara yardım etmeleri Kütahya ve […]

Erzincan Beyliği (Mutahharten Beyliği)

Erzincan ve çevresi 1379 yılına kadar Eretna Beyliği’nin idaresi altında kalmıştır. Önce Ayna Bey daha sonra Pir Hüseyin’in yönetiminde olan Erzincan, Pir Hüseyin’in ölümü sonrası 1379’da Erzincan Beyliği kurucusu Mutahharten’in yönetimine geçmiştir. Mutahharten’in menşei hakkında çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Tatarlara mensup olduğu söylenen Mutahharten’in Uygur Türklerinden olduğu da söylenmektedir.Mutahharten’in ismi kaynaklarda Taharten ve Tahirten olarak da […]

Hamidoğulları Beyliği

Hamidoğulları Beyliği’nin kurucusu Hamid Bey, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın hizmetine girmek için Suriye’yi terk edip Anadolu’ya gelmiştir. Uzun süre sultanın çocuklarına ve askerlerine silah talimi yaptırmıştır. Keykubad’ın ölümü üzerine yerine oğlu II. Gıyaseddin Keyhusrev geçmiş ve Keyhüsrev tarafından Isparta ve Burdur uç kumandanı olarak atanmıştır. Hamid Bey, 1291 yılında İlhanlılara karşı Anadolu’da başlayan […]

İnançoğulları Beyliği

İnançoğulları Beyliği, Ladik veya Denizli Beyliği’nin ilk şahsiyeti Anadolu Selçuklu kumandanlarından Esedüddin Ayaz ve Mübarizüddin Ertokuş’un idaresinde bulunan Antalya ve Denizli bölgesindeki Türkmenlerin başı Mehmed Bey’dir.   Mehmed Bey, kardeşi İlyas, damadı Ali Bey ve emirleri Sevinç ve Salur Bey, Anadolu Selçuklu Sultan IV. Kılıcarslan’ın İlhanlılara dayanan saltanatını tanımadılar. Selçuklu ve İlhanlıların hareketleri üzerine Hülagü […]

Başa Dön