Kategori: Osmanlı Tarihi

Jön Türkler

Jön Türkler, meşrutiyetçi ve II. Abdülhamid’e muhalif olan gruplara verilen isimdir. Osmanlı döneminde muhalif olan her grup için buna benzer isimler verilmiştir. Jön Türk adı ilk defa 1828 yılında Charles MacFarlane tarafından Genç Osmanlı nesline atıfta bulunarak kullanılmıştır. Jön Türkler olarak adlandırılanlar Avrupa’nın yeniliklerinden etkilenmiş ve yönetime karşı mücadeleye başlamışlardır. Bu mücadele bir savaştan ziyade […]

Osmanlı Ahrar Fırkası

Osmanlı Ahrar Fırkası, İkinci Meşrutiyet sonrası kurulan ve çalışmalara başlayan siyasi partidir. Kurucusu Prens Sabahattin ve Adem-i Merkeziyetçiler tarafından kurulmuştur. II. Meşrutiyet sonrası ülke içerisinde siyasi tartışmalar başlamıştır. Osmanlı’nın devamının sağlanması için üç görüş etrafında toplanılmıştır. Bunlar; Mizancı Murat’ın etrafında toplanan İslamcı görüş, Prens Sabahattin’in etrafında toplanan Adem-i Merkeziyetçiler, Ahmet Rıza’nın etrafından toplanan merkeziyetçi yaklaşımdı. […]

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın kurulması Meclis-i Mebusan içerisine İttihat ve Terakki’ye muhalif olan gruplar birleşerek İttihatçılara karşı güçlü bir parti kurmak istenmesi sonucu kurulmuştur. Bu fikir 1911 yılının başlarında konuşulmaya başlanmıştı. Bu gruplar içerisinde Ahrar Fırkası, Mutedil Hürriyetperveran Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Ahali Fırkası vardı. Bu parti 21 Kasım 1911 tarihinde kuruldu ve 24 Kasım’da […]

Karakol Cemiyeti

Karakol Cemiyeti, mütareke döneminin ilk gizli direniş örgütü olup, 1918 yılının Ekim veya Kasım ayında Kara Vasıf ve Kara Kemal öncülüğünde kurulmuştur. İtilaf Devletleri’ne ait gemiler 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul limanına demirlenmişti. Halk artık yorulmuş ve savaş durumundan dolayı bir bıkkınlık yaşamaktaydı. Saltanat ise, düşman ile anlaşmak istiyordu. İstanbul’un işgali sonrası İttihat ve Terakki […]

İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti, 2 Haziran 1889 tarihinde Askeri Tıbbiye Mektebi’nde öğrenci olan İshak Sükuti, İbtahim Temo, Abdullah Cevdet ve Çerkez Mehmed Reşid tarafından İttihad-ı Osmani Cemiyeti ismi ile kurulmuştur. Sonradan kendilerine Hüseyinzade Ali Bey, Konyalı Hikmet, Kerim Sebati, Mekkeli Sabri, Selanikli Nazım ve Şerafettin Mağmumi beyler katılmıştır. Cemiyetin kurulma nedeni II. Abdülhamid’in saltanatından yaşanan […]

Mohaç Savaşı

Mohaç Savaşı, 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı ve Macaristan arasında olmuştur. Osmanlı Devleti’ne Kırım Hanlığı destek olurken Macaristan Krallığı’na Kutsal Roma İmparatorluğu (Habsburg Hanedanı), Hırvatistan Krallığı, Bavyera Prensliği, Papalık, Bohemya Prensliği ve Lehisten Krallığı destek olmuştur. Osmanlı Devleti’nde yaklaşık 55.000 asker, 160 top varken Macaristan ittifakında yaklaşık 40.000 asker ve 85 top vardı. Savaş Öncesi […]

Sultan II. Abdülhamid

II. Abdülhamid 21 Eylül 1842 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Abdülmecid, annesi Tirimüjgan Kadınefendi’dir. 11 yaşında annesi Tirimüjgan Kadınefendi öldü, babasının emri ile Piristü Kadınefendi’ye teslim edildi. Fransızca, Arapça, Farsça, musiki, Osmanlı tarihi dersleri aldı. Çocukluk yaşlarından beri yalnız bir hayat sürdü. Çünkü annesi küçük yaştayken ölmüş ve babası kendisine soğuk davranmaktaydı. Ayrıca tahta uzak bir […]

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman, 6 Kasım 1494 tarihinde babası Yavuz Sultan Selim’in sancak beyliği yaptığı Trabzon’da doğdu. Annesi Ayşe Hafsa Sultan’dır. Çocukluk yılları Trabzon’da geçti. İlk eğitimini Trabzon’da aldı ve adı bilinen ilk hocası Hayreddin Yahya Efendi’dir. Tarih, edebiyat, bilim, askeriye ve din ile ilgili eğitim alması için Topkapı Sarayı Enderun’nuna gönderildi. 10 yaşında sancağa çıkması […]

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim 1470 yılında babası II. Bayezid’in sancak beyliği yaptığı Amasya’da doğdu. Annesinin adı Gülbahar Hatun’dur. Diğer bir rivayete göre annesinin ismi Ayşe Hatun’dur. Bu iki isim de Dulkadiroğulları Beyi Alaüddevle Bozkurt Bey’in kızıdır.  Selim’in adı kaynaklarda Selim Şah diye geçmektedir. Cesaret, ataklığı ve sert mizacı nedeni ile Yavuz lakabı ile anılmaktadır. Selim küçük […]

Sultan II. Bayezid

II. Bayezid 3 Aralık 1447 tarihinde Edirne’ye bağlı bir kaza olan Dimetoka’da doğdu. Ancak doğum tarihi hakkında çeşitli söylentiler vardır. Aralık 1447- Ocak 1448 tarihleri arasında doğduğu düşünülmektedir. Babası Fatih Sultan Mehmed, Annesi Gülbahar Hatun’dur. İstanbul’un fethi sonrası 7 yaşında Amasya’ya sancakbeyliğine gönderildi. Devrin ünlü alimlerinden ders alarak padişah gibi yetiştirildi. Matematik ve felsefe derslerinin […]

Sultan II. Mahmud

II. Mahmud 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası 27. Osmanlı Padişahı I. Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. Kendisine doğduğu zaman ‘’adli’’ mahlası verilmiştir. Babası I. Abdülhamid 7 Nisan 1789 tarihinde Mahmud 4 yaşındayken vefat etti. Ardından tahta III. Selim geçmiştir. III. Selim kısır olduğu için Mahmud ve abisi IV. Mustafa ile çocuğu gibi ilgilendi. […]

Sultan IV. Mehmed

IV. Mehmed 2 Ocak 1642 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası 18. Osmanlı Padişahı İbrahim, annesi Hatice Turhan Sultan’dır. Çocukluğu sarayda geçti. Babası İbrahim’in dengesiz hareketleri nedeni ile 16 Ağustos 1648 tarihinde Kösem Sultan,  yeniçeri ve devlet adamlarının desteği ile tahta çıkarıldı. IV. Mehmed tahta çıktığında 6-7 yaşındaydı. Bir hafta sonra kılıç alayı töreni yapıldı. Cülus bahşişi […]

Başa Dön